Przedawnienie roszczenia wekslowego dla  
 
  Zarzut nadużycia prawa w sprawie o zachowek 03/09/2021 12:13am (UTC)
   
 

Sąd Okręgowy nie podzielił stanowiska powoda, że przepis art. 4241b KPC daje podstawę dokonywania przez sąd powszechny kontroli orzeczenia Sadu Najwyższego. Zauważył, że przepis ten należy odczytywać łącznie z przepisami art. 4241 i art. 4241a KPC i odwołał się do historii wprowadzenia tego unormowania (nowela do KPC i KC z dnia 22 lipca 2010 r. - Dz.U. z 2010 r. Nr 155, poz. 1037). Wynika z tego, że art. 4241b KPC należy stosować wyłącznie do orzeczeń incydentalnych, niekończących postępowania w sprawie. A zatem nie odnosi się on do wszystkich orzeczeń, których swym zakresem nie obejmuje regulacja dotycząca możliwości wniesienia skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia.

strona

Zasądzając na rzecz powodów I.P. (1) i T.P. (1) tytułem zadośćuczynienia kwoty po 450.000 zł na rzecz każdego z powodów Sąd miał na uwadze rodzaj naruszonego dobra osobistego, rozmiar doznanej krzywdy, intensywność naruszenia, a zwłaszcza fakt, że naruszenie to miało charakter ciągły, trwało przez długi okres czasu, stopień negatywnych konsekwencji jakie naruszenie dobra spowodowało u powodów, nieodwracalność tego naruszenia. W ocenie Sądu roszczenie powoda M.P. (1) w zakresie żądania zadośćuczynienia jest zasadne co do kwoty 100.000 złotych. Sąd miał tu na uwadze dobra osobiste tego powoda naruszone przez pozwanego i uznał, że zakres szkody jakiej doznał ten powód jest mniejszy niż ta, której doświadczyli powodowie I.P. (1) i T.P. (1).opinie o dobrych prawnikachWyrokiem z dnia 15 października 1997 r. sygn. akt I C 325/95 Sąd Wojewódzki w Piotrkowie Tryb. oddalił powództwo S.B. przeciwko M.W. o uznanie za niegodną dziedziczenia. Apelacja wniesiona przez powódkę od tego wyroku została oddalona wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 28 kwietnia 1998 r. sygn. akt I ACa 50/98. Sąd Najwyższy wyrokiem z dnia 10 grudnia 1999 r. sygn. akt II CKN 627/98 oddalił kasację wniesioną przez powódkę od wyroku Sądu Apelacyjnego w Łodzi z 28 kwietnia 1998 r.

opinie o łódzkich adwokatach

Natomiast zupełnie inną kwestią pozostaje możliwość oceny zgodności z zasadami współżycia społecznego dochodzenia roszczenia o zachowek, czy realizacji innego uprawnienia wynikającego z prawa do zachowku, w konkretnych okolicznościach. Nie ma żadnych przeszkód aby realizację konkretnego prawa uznać za sprzeczną z art. 5 KC. Roszczenie o zachowek nie tworzy tutaj żadnego przypadku szczególnego. Ochrona przyznana w ten sposób ma jednak charakter przejściowy. Nie prowadzi ona do pozbawienia prawa do zachowku uprawnionego. W razie zmiany okoliczności określone uprawnienia mogą być realizowane (Paweł Księżak - tamże).

opinie o adwokatach i radcach prawnych

 
 
 
 
 
Today, there have been 1 visitors (1 hits) on this page!
This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free