Przedawnienie roszczenia wekslowego dla  
 
  Konieczność oceny przez sad cywilny czy 03/09/2021 12:36am (UTC)
   
 

O kosztach procesu w postępowaniu apelacyjnym orzeczono na podstawie art. 98 § 1 w zw. z art. 391 § 1 KPC zaś o ich wysokości na podstawie § 6 pkt 5 i 6 w zw. z § 13 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 roku w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz.U. Nr 163, poz. 1348 ze zm.).

szukam dobrego adwokata

Co do zasady więc niewykorzystania wywłaszczonej nieruchomości na cel określony w umowie wywłaszczeniowej (art. 49 ust. 4 GospGruntU) i zbędność na cel w niej określony stwarzały obowiązku jej zwrotu powódce jako poprzedniemu właścicielowi. Powódka wstąpiła o jej zwrot już w 1992 r. (k. 1 akt adm.), tymczasem Gmina oddała ją w użytkowanie pozwanej Spółdzielni umową z 30 grudnia 1997 r., przed zakończeniem postępowania administracyjnego w przedmiocie jej zwrotu.

skuteczny adwokat łódź

W związku z tym należy podkreślić, że art. 481 § 1 KC przyznaje wierzycielowi uprawnienie do żądania odsetek za opóźnienie niezależnie od woli stron wyrażonej w umowie. Skorzystanie z tego uprawnienia zależy jednak wyłącznie od woli wierzyciela. Nic zatem nie stoi na przeszkodzie, żeby wierzyciel z zrzekł się tego uprawnienia jeszcze przed powstaniem opóźnienia (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 22 listopada 2006 r., sygn. akt V CSK 299/06, OSNC rok 2007, nr 9, poz. 143, Biul.SN rok 2007, nr 2, str. 13, M.Prawn. rok 2007, nr 22, str. 1256, wyrok Sądu Najwyższego z dnia 28 lutego 2007 r., sygn. akt V CSK 445/06).

kancelarie adwokackie opinie

W orzecznictwie podkreśla się, że podnoszący zarzut nadużycia prawa przez przeciwnika powinien wykazać, że zaistniały wyjątkowe okoliczności, które skutki zgłoszenia tego zarzutu niweczyłyby, takich jak charakter uszczerbku jakiego doznał poszkodowany, przyczyna opóźnienia i czas trwania tego opóźnienia. Ocena, czy doszło do nadużycia prawa przy podniesieniu zarzutu przedawnienia, powinna być dokonywana w oparciu o obiektywne kryteria, gdyż w przeciwnym wypadku sąd zawsze musiałby uwzględnić zarzut nadużycia prawa.

 
 
 
 
 
Today, there have been 1 visitors (2 hits) on this page!
This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free